Имитирането на вложени цикли – подход при решаването на някои типове комбинаторни задачи


Бакоев, Валентин (1993) Имитирането на вложени цикли – подход при решаването на някои типове комбинаторни задачи Сборник резюмета на доклади от III конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 7 – 9 май, 1993, стр. 89-90.


 В доклада се разглежда имитирането на действието на вложени цикли при решаването на някои видове комбинаторни задачи. Обоснована е нуждата от такова имитиране, за да може стответните алгоритми да имат масовост.
  Доклад
 вложени цикли, комбинаторни алгоритми


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22811
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/