Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по “Подвижни и спортноподготвителни игри” сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476


Алексиева, Милена (2006) Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по “Подвижни и спортноподготвителни игри” сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 134-138 ISBN 978-954-524-517-6


 Характерните особености на подвижните игри ги правят ценно средство за физическо възпитание. Поради големия интерес на подрастващите и многобройните им достойнства намират място в учебните програми по физическо възпитание във всички степени на образованието. За ефективното протичане на урок с игрови характер от изключително значение е предварителната подготовка на педагога. Условно може да се раздели на два вида: 1. Основна предварителна подготовка – включваща усвояване на теорията, методиката и съдържанието на подвижните игри, застъпени в учебните програми на училищното физическо възпитание. 2. Допълнителна предварителна подготовка – осъществява се преди провеждането на урок по физическо възпитание с игрови характер.
  Статия
 подвижни, щафетни и спортноподготвителни игри, физическо възпитание и спорт
 Издадено
  22804
 Милена Алексиева

1. Милева, Е. Педагогика на физическото възпитание и спорта – теоретични, практически и образователни измерения. Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките”.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/