Алексиева, Милена. Ефективността от начално обучение по минибаскетбол по отношение на технически показатели, сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1175784164


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Ефективността от начално обучение по минибаскетбол по отношение на технически показатели, сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1175784164 сп. Спорт и наука бр. 3 от Научна конференция „35 години катедра ”Теория и методика на физическото възпитание и спорт” , ШУ - Шумен, 17-18 май 2007 с. 116-123 ISSN 1310-3393


 Целта на настоящото изследване е да се установи ефективността на прилагана нова методика за обучение в дрибъл в етапа на начално обучение по минибаскетбол. Произтичащите от тази цел задачи са следните: 1. Да се установи състоянието на изследваните групи по отношение на бързината на преминаване между стойки без и с топка преди прилагането на експериментираната методика. 2. Да се проследят настъпилите промени в следствие на прилагането на различните методики на обучение в двете групи. 3. Да се сравнят получените резултати в края на експеримента между двете изследвани групи и се определи по-ефективната.
  Доклад
 дрибъл, минибаскетбол, обучение
 Издадено
  22803
 Милена Алексиева

1. Джамбазова, Елена. Игрите в обучението по физическо възпитание и спорт. София: Веда Словена - ЖГISBN 978-954-8846-07-03; COBISS.BG-ID 1239750372 с. 102

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/