Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Прoслeдявaнe прoявлeниeтo нa психичeски кaчeствa при 9-10-гoдишни мoмчeтa слeд прилaгaнe нa нoвa мeтoдикa пo минибaскeтбoл и бaдминтoн, 2014 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Прoслeдявaнe прoявлeниeтo нa психичeски кaчeствa при 9-10-гoдишни мoмчeтa слeд прилaгaнe нa нoвa мeтoдикa пo минибaскeтбoл и бaдминтoн, 2014 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 сп. Спорт и наука, 2014 бр. 1, София, с. 35-42 ISSN 1310-3393


 Ефективната дейност в баскетбола и бадминтона изисква особено сложна и многообразна съвкупност от свойства и качества на личността. Те се развиват и усъвършенстват в процеса на спортната подготовка, която е обобщен процес, отразяващ комплексната и динамична личност. Интерес за настоящото изследване представляват свойствата на вниманието (концентрация, устойчивост, обем и превключване), зрителното възприятие, наблюдателност и моториката на изследваните лица. От проявлението им в голяма степен зависи бързото протичане на мисълта и вземане на адекватни решения по време на игра.
  Статия
 баскетбол, бадминтон, психически качества


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22802
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/