Някои страни от процеса на обучение, изследвани чрез математически методи и модели


Бакоев, Валентин (1990) Някои страни от процеса на обучение, изследвани чрез математически методи и модели Обучението по математика и информатика, София, 1990, бр. 5, стр. 1-11. ISSN 0204-689X


 В статията се изследват някои страни от процеса на обучение чрез подходящи модели, основаващи се на диференциални уравнения. Те са удобен и предпочитан апарат за построяване на модели на динамични системи - например в механиката, биологията, екологията, социологията и др. Авторите не са срещали подобен подход в литературата.
  Статия
 диференциални уравнения, модели на динамични системи, модели на обучение


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22801
 Валентин Бакоев

3. •Grozdev, S. For High Achievements in Mathematics. Theory and Practice (The Bulgarian Experience), Association for the Development of Education, Sofia, 2007, 295 стр., ISBN 978-954-92139-1-1

1. Гроздев С., Синергетика на ученето, сп. Педагогика, кн. 7, 2002, стр. 3-23

2. Сава Гроздев, "Теория и практика на подготовката на изявени ученици за участие в олимпиади по математика", Дисертация за присъждане на научната степен “Доктор на педагогическите науки” по научната специалност 05.07.03 “Методика на обучението по математика”, София, 2002 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/