Алексиева, Милена. Кръстю Църов, Евдокия Кариофилаки. Изследване върху ефективността на спортната подготовка на баскетболистите на колички от Волос (Гърция). Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 20.11.2014, Ред.Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, Христова, Рени Георгиева, с. 417-424 В. Търново: „Фабер” 2014 ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена. Кръстю Църов, Евдокия Кариофилаки. Изследване върху ефективността на спортната подготовка на баскетболистите на колички от Волос (Гърция). Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 20.11.2014, Ред.Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, Христова, Рени Георгиева, с. 417-424 В. Търново: „Фабер” 2014 ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140 Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет 2014, с. 417-424 В. Търново: „Фабер” ISBN: 978-619-00-0352-6


 Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието на специализираното въздействие със средствата на баскетбола върху специалните физически качества и специфичните умения на състезателите от отбора по баскетбол на колички от гр. Волос (Гърция). Обект на изследването са основните признаци на физическата подготвеност, както и специфичните двигателни умения и тяхното развитие под влияние на специализираното въздействие със средствата на баскетбола. Контингент на изследване са състезателите, трениращи баскетбол на инвалидни колички в спортен клуб „Аргонавтес ” от г. Волос (Гърция). Разликите между постиженията на различните състезатели в началото на експеримента са твърде големи. Информация за това носят най-ниските (min) и най-високите (max) стойности по всеки от изследваните показатели. За времето на експеримента настъпват положителни промени в нивото на изследваните признаци. Наличието на разлики между средните нива, установени в началото и в края на периода обаче, не дава право да се правят сериозни заключения, преди да се установи значимостта на тези разлики. Сравнителният анализ показва, че вероятно 6 месеца са недостатъчни, за да настъпят значими положителни промени в нивото на изследваните от нас признаци при баскетболистите на колички. Това е основание да се счита че разработената от нас методика трябва да бъде коргирана, като бъде увеличена продължителността на тренировъчните въздействия.
  Доклад
  баскетболисти на колички, специализирано въздействие, тренировъчни въздействия


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22799
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/