Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe / Стоян Денев, Светослав Стефанов - IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, Ред. проф. д-р Л. Петров. В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X


Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe / Стоян Денев, Светослав Стефанов - IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, Ред. проф. д-р Л. Петров. В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012” с. 144 - 149 ISSN 1313-244X


 Необходимостта от направление, което да откликва на потребностите на туристите от двигателни активности, спорт, да бъде източник на енергия, положителни емоции и повод за рекреация, води до обособяването на спортната анимация в туризма. Практическото обучение във висшите училища е твърде кратко като продължителност, а за бъдещето професионално развитие на студентите е от изключително значение. Качеството на това обучение, недостигът от основни умения и компетенции, които са необходими на младите хора за включването им на пазара на труда, се оказват недостатъчни. Реалната работна среда изисква не само практически умения, но и способност за адаптиране, опит в комуникацията, динамика в развитието и др. Налага се изводът, че в образованието от теорията до практиката съществува празнота в осъществяване на репродуцирането на специализираната информация. Чрез Еразъм интензивните програми се повишава качеството на образование и степента на включване на студенти от специалността ПОФВ на пазара на труда в спортния и свързаните с него трудови сектори, като чрез ИП постигат необходимите знания и умения за работа в реални условия като част от необходимата професионална практика и бъдещо кариерно развитие.
  Доклад
 спорт, рекреация, интензивна програма, Еразъм, кариера
 Издадено
  22797
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/