Алексиева, Милена, Стоян Денев. Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” Ред. Людмил Петров с. 102-105 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Възможност за повишаване ефективността от въздействието на подвижни игри в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 2007, Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” Ред. Людмил Петров с. 102-105 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916 Международна научна конференция “Кинезиология 2007”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2007” с. 102-105 ISSN 1313-244X


 Подвижните игри със своето многообразие, достъпност, емоционалност и комплексно въздействие заемат основно място в Учебните програми за задължителна подготовка по физическо възпитание. По тази причина и поради факта, че въпреки многообразието от подвижни и спортно-подготвителни игри, в часовете по “Физическо възпитание и спорт” често се наблюдава използването на определен набор от тях, предлагаме на вниманието на педагозите и на преподавателите три непознати подвижни игри в България, с цел разнообразяване и повишаване емоционалността на занятията. Водейки се от очакваните резултати на ниво учебна програма и предвид анатомо-физиологичните и морфо-функционалните особености на децата в тази възраст, смятаме, че те са подходящи за ученици от І – IV клас.
  Доклад
 подвижни, щафетни и спортноподготвителни игри, физическо възпитание и спорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22795
 Милена Алексиева

1. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/