За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език.


Кирилова, Веска (1997) За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език. Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, 1997, кн. 51. Филологии, част 2. В. Търново: ВВОУ. с. 193–202, ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1146306276.


 Статията се спира на някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език.
  Статия
 употреба на определителния член, съществителните имена, френски, испански и български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  22792
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/