Теодора Давидова, Мирослава Петкова, Милена Алексиева. Подвижни и спортноподготвителни игри. 2005, В. Търново: "Бойка", 190 с. ISBN 954-9689-22-0; COBISS.BG-ID 1044183012


Алексиева, Милена (2005) Теодора Давидова, Мирослава Петкова, Милена Алексиева. Подвижни и спортноподготвителни игри. 2005, В. Търново: "Бойка", 190 с. ISBN 954-9689-22-0; COBISS.BG-ID 1044183012 2005, В. Търново: "Бойка", 190 с. ISBN 954-9689-22-0


 Учебникът “Подвижни и спортноподготвителни игри” се състои от две части – „Теория на подвижните игри” и „Съдържание и методика на различните видове подвижни игри”. Предназначен е за студенти от специалностите „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, „Начална училищна педагогика и физическо възпитание”, „Предучилищна и начална педагогика” в Педагогически факултет на ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, както и за всички спортни специалисти, работещи в областта на физическото възпитание и спорта. Съобразен е с учебния план по физическо възпитание и спорт в основно-образователната степен, начален етап І – ІV клас.
  Учебник / Учебно помагало
 подвижни, щафетни и спортноподготвителни игри
 Издадено
  22789
 Милена Алексиева

2. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 17

3. Петкова, М. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ПО ПОДВИЖНИ ИГРИ // Педагогически алманах 2018, бр. 1, с. 43

1. Димкова Р., И. Петкова. (2014) Подвижни игри в началния курс. В. Търново: I & B, ISBN 978-954-9689-82-2 с. 17

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/