Programme pour ordinateur destine a l'enseignement de l'orthographe francaise a travers la grammaire. Accord des participes.


Бакоев, Валентин (1994) Programme pour ordinateur destine a l'enseignement de l'orthographe francaise a travers la grammaire. Accord des participes. Proceedings of the Intern. Conf. "LA LANGUE ET LA LITTÉRATURE FRANÇAISES DANS LA CIVILLISATION MONDIALE" (Nov. 5-7, 1992), Issue of Veliko Tarnovo University, 1994, pp. 345-359. ISBN 9954-524-087-3


 В доклада е разгледан подходът на авторите при създаването на програмен продукт за обучение по френски език чрез граматика - съгласуване на причастията. Обсъдени са възможностите за използване на компютърна техника и софтуер за чуждоезиково обучение. Представени са дидактическите, езиковите и програмистките аспекти при разработването на сценария и създаването на програмния продукт. Разгледани са и получените експериментални резултати от използването на продукта за обучение и проверка на получените знания със студенти и ученици.
  Доклад
 чуздоезиково обучение, френски език, граматика, съгласуване на причастията, програмен продукт, сценарий, дидактика, експериментални резултати, проверка на знания


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22788
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/