Очаквания за обновяване на инструментариума за формиране на педагогически способности. - Педагогически алманах, 2004, 12 (1,2), с. 145-167


Петрова, Веселинка (2004) Очаквания за обновяване на инструментариума за формиране на педагогически способности. - Педагогически алманах, 2004, 12 (1,2), с. 145-167 Print ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176256228


 Авторката изследва очакванията на студенти за обновяване на инстументариума за формиране на педагогическите способности. Представя и обосновава идеи за модернизиране на педагогическото образование чрез усъвършенстване на технологията за професионално-педагоггическа подготовка на студентите по предучилищна педагогика.
  Статия
 очаквания, обновяване, инструментариум, формиране на педагогически способности


Хуманитарни науки

Humanities

 
  22751
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/