Георгиев, Лъчезар. УВОД В ИЗДАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС [= Lachezar Georgiev. INTRODUCTION IN THE PUBLISHING PROCESS. - Veliko Turnovo: St. Ciril and St. Methodius University Press, 2017. - 251 p.: Abstract]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 251 с. : с ил. : резюме и съдържание на англ. ез. ISBN 978-619-208-126-3


Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. УВОД В ИЗДАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС [= Lachezar Georgiev. INTRODUCTION IN THE PUBLISHING PROCESS. - Veliko Turnovo: St. Ciril and St. Methodius University Press, 2017. - 251 p.: Abstract]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 251 с. : с ил. : резюме и съдържание на англ. ез. ISBN 978-619-208-126-3 Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017. Велико Търново, Университетско изд. "Св. св.Кирил и Методий",2017 ISBN 978-619-208-126-3


 "Увод в издателския процес" е монографично изследване по съвременните аспекти, проблеми и тенденции в издателската индустрия. Засягат се въпроси на модерното книгоиздаване; на стратегиите в издателския бизнес, на полиграфическите процеси и иновации в печатната комуникация. Наред с това се разглеждат въпроси и на съвременните редакционни процеси, на планирането и проектирането в сферата на издателската комуникация; засягат се и проблеми на икономиката на книгоиздаването; на промоционалните и пъблисити дейностите, свързани с книгата. Книгата може да се използва и в учебния процес на студентите от специалностите в направлението 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
  Монография
 книгоиздаване, диверсификация, издателски бизнес, издателски мениджмънт, книги, печатни комуникации


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22735
 Лъчезар Георгиев

1. Куманова, Александра[акад. проф. дн]. PARADIGMA QUARTUM (Образци на създаване и осмисляне на книгата в четири стъпки на обхват на библиосферата). // И з д а т е л(Научно списание за книгата), 2018р № 2(кн.3-4), 208, с. 72-74. ISSN 1310-4624 Пространна научна рецензия за книгата на проф. Лъчезар Георгиев "Увод в издателския процес".

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/