Психично развитие на децата до три годишна възраст в условията на социална депривация


Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Психично развитие на децата до три годишна възраст в условията на социална депривация дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор” по научна специалност 05.06.05. педагогическа и възрастова психология


 
  Дисертация
 
 
  22721
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/