Голямата конвенция II. Стратегическо планиране на рекламата.


Серезлиев, Стефан (2001) Голямата конвенция II. Стратегическо планиране на рекламата. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- apr./maî (2001), s. 49-50. Print ISSN: C608-4397.


 Анализират се основните противоречия при стратегическото планиране на реклавните комуникации в аспектите на творческия процес рекламата и мениджмънта на цялостния процес на стратегическо планиране на комуникациите.
  Статия
 реклама, стратегическо планиране, творчески процес, мениджмънт на рекламата


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  22718
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/