Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива [в България].


Серезлиев, Стефан (1999) Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива [в България]. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- sept. (1999), Септември, с. 2-3, Print ISSN: C608-4397.


 Разглеждат се основните аспекти пред създаването и менажирането на рекламните агенции в българската комуникационна професионална практика.
  Статия
 реклама, рекламни агенции, предприемачество, бизнес, творчески процес.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  22717
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/