Петрова, В. Образователно направление "Български език". В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.)


Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Образователно направление "Български език". В: Моливко. Книга за учителя. Дидактична система за подготвителна група в детската градина (6 – 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 11 – 122).


 Разработени са методически насоки за студентите, учителите и родителите на децата от подготвителна за училище група по развитие на устната реч и овладяване на родния език в организирания възпитателно-образователен процес на детската градина. Популяризирани са съвременни игрови технологии за целенасочено направляване на говорното и речево развитие на децата. Систематизирани са варианти за езикова работа в подготвителната за училище група, като са съобразени държавните образователни изисквания за
  Учебник / Учебно помагало
 Образователно направление Български език
 Издадено
  2271
 Веселинка Петрова

1. Цитирано в: Пенева, В. Смесена група – реалност и решения.// Водим бъдещето за ръка, посветена на 130 години предучилищно образование. Пета национална конференция по предучилищно образование, 25 – 28 април 2012. Велико Търново: Слово, с. 72-75. Доклад

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/