Петрова, В. Моливко. Обичам те, българска реч (6 - 7 г.)


Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Моливко. Обичам те, българска реч (6 - 7 г.) Велико Търново: Слово, (с. 96).


 Учебната книжка е разработена за деца, които изучават български език в условия на двуезичие или полиезична среда. Съобразени са закономерно проявяваните познавателни потребности на децата и въз основа на тях е направен подбор на темите за общуване. Осигурени са средства за онагледяване, чрез които се гарантира системното усвояване на българския книжовен език.
  Учебник / Учебно помагало
 Овладяване на български език, билингвизъм
 Издадено
  2270
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/