Етос, патос и логос на звуковата повторност в хоровите балади на Петко Стайнов


Булева-Петрова, Марияна (2016) Етос, патос и логос на звуковата повторност в хоровите балади на Петко Стайнов - Българско музикознание, 2016, 4, с. 72-81. Print ISSN 0204-823X


 Трите ключови думи етос–патос–логос се интерпретират в единство през вдъхновяващата идея на Кристина Япова за логосния смисъл на траещия звук, на тоновата обтегнатост. Пребиваването на една височина е характерно за хоровите балади на Петко Стайнов. Първата форма на удържането е исовият тон, който има своите дъл- боки корени във фолклорната култура и в традициите на правос- лавната музика. Исовите тонове в баладите на Стайнов имат важен драматургичен смисъл. Съществена е и ролята на ритмизираната повторност, която е натрупване на енергия в една точка. Деклама- ционността е третата форма на стоене на една височина. Честото преобразуване на декламационните пластове в бурдонни структури е едно от проявленията на единното синтезно мислене на композитора.
  Статия
 Петко Стайнов, хорови балади, етос, исов тон, повторение, декламационност


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 
  22670
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/