Четирите стени на училището


Бузов, Емил (2007) Четирите стени на училището София: Екип плюс ООД, 2007, 224 страници, 978-954-9876-13-0, COBISS.BG-ID 1288569572


 В книгата се описват възможности за оптимизиране на работата в образователната институция и превръщането й в Учеща общност, прилагайки компетентностния подход.
  Книга
 взаимоотношения, политика, учеща общност


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22663
 Емил Бузов

3. Здравкова, Боряна. За длъжността на педагогическия съветник и изискванията към неговата професионална квалификация. – Сборник с доклади от международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”. Съст. М. Михова, В. Търново: Ай анд Би, 2019, с. 160, ISSN 2534-9317

2. Личева, Деница, Таня Бенова. Аз и моят модел за учеща се общност. – В: От идеята през практиката към иновацията. София: Фондация „Програма Стъпка по стъпка“, 2014, с. 250, ISBN: 978-954-9876-20-8, COBISS.BG-ID 1290365924

1. Георгиева, Ваня. Мениджмънт на промяната в образованието: тенденции и решения. Благоевград: ИК „Бон“, 2013, с. 119, ISBN: 978-954-395-105-5, COBISS.BG-ID 1269542372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/