Мениджмънт на занималнята и класната стая


Бузов, Емил (2004) Мениджмънт на занималнята и класната стая София: Екип плюс ООД, 2004, 76 страници, ISBN 954-9876-12-8, COBISS.BG-ID 1288547044


 Настоящата студия дава информация какви стратегии за организация и управление на занималнята и класната стая могат да се използват за нейната устойчивост
  Студия
 организация, управление, дейности, подходи, стратегии за преподаване и учене


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22661
 Емил Бузов

3. Петрова, Елена. Мениджмънт на средата в класната стая. – В: Актуални политики и практики в образованието (сборник с доклади от научно-практическа конференция), Плевен, 2019, с. 500-504, ISBN: 978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836

2. Алексиева, Мария. Съвременни проекции на началната училищна педагогика. София, 2018, ISBN 978-619-7126-31-0, COBISS.BG-ID 1279011556

1. Ранев, Александър. Съдържателни и практически измерения на мениджмънта на класа като работна (физическа) среда. – Професионално образование, 2013, Година XV, № 2, с. 105, ISSN 1314-555Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/