Детската градина и семейството като възпитателни фактори. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368 с., с. 323 – 335


Петрова, Веселинка (2001) Детската градина и семейството като възпитателни фактори. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368 с., с. 323 – 335 ISBN 954-524-272-8 COBISS.BG-ID 1037764324


 Характеризиран е съвременният облик на детската градина и семейството, като е поставен акцент върху необходимостта от взаимодействието във възпитателния процес. Представени са традиционни и нови форми за възпитателна работа с децата, основаващи се на принципа за единен подход във взаимодействието между възпитателните фактори.
  Учебник / Учебно помагало
 Взаимодействие между детска градина и семейство, цели, задачи, форми на взаимодействие
 Издадено
  2266
 Веселинка Петрова

1. 325, с. 335 Надежда Дюлгерова. Подготвителната група като социална среда за 6 – 7-годишните. - Предучилищно възпитание, 2005, 52 (7), с. 2 - 5, ISSN 0204 – 7004 COBISS.BG-ID 1168001508, с. 2, с. 5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/