"Човекът - маса" в условията на съвременния живот.


Йонкова, Красимира (2001) "Човекът - маса" в условията на съвременния живот. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 125 - 132. ISSN 1310 - 9278 COBISS.BG-ID 1121286884


 В ракурса на психологията на масовото поведение е осъществен анализ на ключовото понятие за "човека-маса", разбирано като отличителна характеристика на съвременния "средностатистически" човек, превърнал консуматорството в модел на съществуването.
  Статия
 масовият човек, консуматорско общество, психологичен профил
 Издадено
  22658
 Красимира Йонкова

1. Градев, Д. Психология на масите. София: "Наука и изкуство" ООД, 2005, 474с. ISBN 954 - 02 - 0298 - 1, цит. на с. 388. COBISS.BG-ID 1043662308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/