Компликативната методология в персонологичните и социалнопсихологическите измерения на райхианския модел.


Йонкова, Красимира (2003) Компликативната методология в персонологичните и социалнопсихологическите измерения на райхианския модел. В: Библиотека "Диоген" Психология. Ред. З. Ангелов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 69 - 99. ISBN 954 - 524 - 314 - 7 COBISS.BG-ID 1040475876


 Представени са основните принципи и концепции, структуриращи логиката на конституирания от Вилхелм Райх модел на личност. Във взаимовръзка са откроени неговите социалнопсихологични идеи за коригиране на възпитанието, образованието, социализацията, религията, политиката, културата.
  Студия
 Вилхелм Райх, методология, модел на личност, мускулна броня, первертиране
 Издадено
  22657
 Красимира Йонкова

1. Градев, Д. Психология на масите. София: "Наука и изкуство" ООД, 2005, 474с. ISBN 954 - 02 - 0298 - 1, цит. на с. 293. COBISS.BG-ID 1043662308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/