Търговският представител по смисъла на глава VI, раздел II от Търговския закон.


Антонова, Анета (1993) Търговският представител по смисъла на глава VI, раздел II от Търговския закон. - Търговско право, 1993, №5, с.18-27, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 115279818


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22655
 Анета Антонова

1. Йосифова, Таня, Мнимо представителство. София: Сиби. 2005 г., 250 с., ISBN 954-730-281-7, COBISS.BG-ID1044362724. Цитиранията са на с. 244

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/