Процеси, характеризиращи общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2008, с. 39-45. ISSN 1312-0166.COBISS.BG-ID 1121708004


Бораджиева, Елена (2008) Процеси, характеризиращи общоевропейската интеграция в областта на спортното образование. – В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. С.: НСА ПРЕС, 2008, с. 39-45. ISSN 1312-0166.COBISS.BG-ID 1121708004 София


 В статията се очертават основните процеси, които характеризират общоевропейската интеграция на спортното образование като се посочват техните особености и специфично им проявление при адаптирането на българското висше образование към нея. В заключение се посочва, че в перспектива се очаква по-голямо сътрудничество и взаимодействие между университетите и работодателите като се стимулира стремежът на младите спортни специалисти към непрекъснато повишаване и разширяване на професионалната им компетентност и като се дават повече реални възможности за придобиване и признаване на придобитите квалификации.
  Доклад
 спортно образование, европейска интеграция
 
  22654
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/