Детска градина и училище. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново. Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368


Петрова, Веселинка (2001) Детска градина и училище. – В: Предучилищна педагогика. Ред. проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова. Велико Търново. Унив. издат. „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, с. 368 ISBN 954-524-272-8 COBISS.BG-ID 1037764324


 Разгледани са проблемите на приемствеността между детската градина и училището. Уточнена е целта, конкретизирани са задачите и вариантите за решаването им от съвременните учители, ръководители на детски заведения и родители. Систематизирани са критерии и показатели за оценяване на подготовката и готовността на детето за обучение в първи клас.
  Учебник / Учебно помагало
 Взаимодействие между възпитателните фактори, приемственост


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2265
 Веселинка Петрова

1. С. 313-320 Гроздев, Калин. Игрите с пясък за формиране на здравна култура в предучилищна възраст. - Педагогически алманах, 2017, 25 (1), с. 102 - 109. Print ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID 1287326692 С. 105, с. 109

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/