Заместване на управителния съвет от управителя като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ


Баланов, Йордан (2006) Заместване на управителния съвет от управителя като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ Съвременно право, 2006, №5


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22647
 Йордан Баланов

2. Тасев, С., Марков, М. Гражданско право. Обща част. Помагало. Седмо преработено и допълнено издание. София: Сиби, 2013, с.292, ISBN 978-954-730-850-3. Цитиранията са на с. 131;

1. Славчев, Здравко. Данъчно-осигурително процесуално право. Книга трета. София: Софи-Р, 2009, с. 576, ISBN 9789543215782. Цитиранията са на с. 555

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/