Петрова, В. Учителят в детската градина // Предучилищна педагогика


Петрова, Веселинка (2001) Петрова, В. Учителят в детската градина // Предучилищна педагогика Велико Търново: Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", (с. 300 – 312).


 Представени са изискванията на обществото към професионалния облик на учителя. Разгледани са специфичните функции на детския учител и са обосновани технологични решения за формиране на педагогически способности в последователните етапи на овладяване на професионализма във висшето учебно заведение. В единство са анализирани личностните качества, професионалните умения и педагогическите способности, като е разкрита зависимостта им от степента на устойчивост на ценностната система.
  Учебник / Учебно помагало
 Професионален облик на учителя
 Издадено
  2264
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/