Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В: Кинезиология’ 2007, Сборник доклади от Международна научна конференция II, посветена на 15 години специалност ''Педагогика на обучението по физическо възпитание'' проведена във ВТУ Св. св. Кирил и Методий на 18-19 октомври 2007, В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34-38. ISSN 1313-244X.COBISS.BG-ID 1040309732


Бораджиева, Елена (2007) Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В: Кинезиология’ 2007, Сборник доклади от Международна научна конференция II, посветена на 15 години специалност ''Педагогика на обучението по физическо възпитание'' проведена във ВТУ Св. св. Кирил и Методий на 18-19 октомври 2007, В. Търново, I & B LTD, 2007, с. 34-38. ISSN 1313-244X.COBISS.BG-ID 1040309732 Велико Търново


 Анализирани са предимствата на проектно-ориентираното обучение, което в най-голяма степен осъществява междупредметни връзки и е предпоставка за изграждане на социални и професионални компетентности. В рамките на изучаваната от студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание дисциплина Обща, възрастова, педагогическа и спортна психология в първи курс се представят възможности за насочването им към проекти. Те могат да бъдат свързани с проучване на интересите на ученици от различни класове, с изследване на нагласите им за спортни занимания и формиране на такива, с мотивирането им за активна тренировъчна и състезателна дейност, с водене на преговори с училищните ръководства за използване на спортната база и разпределение на времето, с организиране на срещи на учениците със спортните “кумири” и млади спортни таланти, набелязване на дейности и цели, които ще се постигат впоследствие. Проследени са възможностите за продължаване на проекта във втори курс в рамките на дисциплината Хоспитиране, както и в трети курс по дисциплината Научно-изследователска работа. В четвърти курс, обучаемите ще могат да представят изпълнението на цялостния си проект на студентски конференции или да го разработят като дипломна работа. Предложен е алгоритъм за стартиране на проектно ориентирано обучение на студентите от специалността.
  Доклад
 проектно ориентирано обучение, студенти по специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт"
 Издадено
  22628
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/