Интердисциплинарният подход в лидерската подготовка на курсантите в НВУ „Васил Левски”. Във: Военно-научен форум с международна участие на НВУ “В.Левски”, Сборник научни трудове под редакцията на Георги Камарашев, 2007, с. 150-155, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372


Бораджиева, Елена (2007) Интердисциплинарният подход в лидерската подготовка на курсантите в НВУ „Васил Левски”. Във: Военно-научен форум с международна участие на НВУ “В.Левски”, Сборник научни трудове под редакцията на Георги Камарашев, 2007, с. 150-155, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372 Велико Търново


 В публикацията се анализират възможностите на интердисциплинарния подход за постигне на целите на съвременното образование. Коментира се неговото приложение при обучението по новата модулна програма по Лидерска подготовка. Конкретно се описват предимствата на приложението му в процеса на придобиване на знания и развитие на умения, изграждане на нагласи, ценности и норми на социално и професионално поведение.
  Доклад
 интердисциплинарен подход,лидерска подготовка
 Издадено
  22627
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/