Измеренията на социално-психологичния профил на взвода. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. София: НСА ПРЕС, 2008, с. 75-78. ISSN 1312-0166 . COBISS.BG-ID 1121708004


Бораджиева, Елена (2008) Измеренията на социално-психологичния профил на взвода. В: Личност, мотивация, спорт. Т. 13, ч. 2. София: НСА ПРЕС, 2008, с. 75-78. ISSN 1312-0166 . COBISS.BG-ID 1121708004 София


 В статията са изведени съвременните измерения на социално-психологичния профил на взвода на базата на анализ на публикувани изследвания на военните психолози от различни армии. Разглеждат се: стресът; мотивацията за работа; удовлетвореността от работата; качеството на живот; стил на лидерство; вяра в лидерството; кохезия; комуникация; организационен климат; готовност за назначение; отговорност; изпълнение на работата на индивидуално, групово и взводно ниво; очаквания за кариерата, свързани с изпълнение на работата. Уточнява се, че изложените измерения обхващат само тези фактори, които зависят от самите участници във взвода и от лидера. А те до голяма степен предопределят успеха или провала на формированието.
  Доклад
 социално-психологичен профил, стрес, мотивация, удовлетвореност, групова сплотеност
 Издадено
  22623
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/