"Към въпроса за концепта вино в българския и в словашкия език (върху материал от фразеологията и паремиологията)"


Константинова, Даниела (2018) "Към въпроса за концепта вино в българския и в словашкия език (върху материал от фразеологията и паремиологията)" LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Ред. С. Цанов. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 13 – 23 ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online) COBISS.BG-ID 1286265572


 The article focuses on some characteristics of wine as a concept (from a linguistic point of view) based on idioms and proverbs. Bulgarian and Slovak expressions, idioms and proverbs with components meaning ‘wine’ (‘вино’, ‘винце’, ‘víno’, ‘vínko’) have been selected and their figurativeness and semantics have been analyzed. Some conclusions about the role and significance of the concept of wine in Bulgarian and Slovak languages and cultures are drown.
  Статия
 concept of wine, Bulgarian, Slovak, idioms, proverbs/
 Издадено
  22614
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/