"Medzinárodná vedecká konferencia a 40. výročie lektorátu slovakistiky na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku"


Константинова, Даниела (2018) "Medzinárodná vedecká konferencia a 40. výročie lektorátu slovakistiky na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku" Slavica Slovaca, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 53, 2018 (2), pp. 193–94, ISSN 0037-6787


 Отглас за конференцията "Езици, култури, комуникации", проведена на 8–9.06.2018 и организирана от Филологическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  22612
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/