The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice. In Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium, Vienne, 2011, p. 56-61 \CD\ http://www.iamps.org/html/body_iamps_2011.html


Бораджиева, Елена (2011) The motivation profile of the trainees in the National military university - conclusions about the pedagogical practice. In Proceedings of the 47-th International Applied Military Psychology Symposium, Vienne, 2011, p. 56-61 \CD\ http://www.iamps.org/html/body_iamps_2011.html Австрия


 Целта на статията е да се проучат мотивационните профили на курсантите и сержантите в Националния военен университет (НВУ), тяхното мнение за организацията на учебния процес и на тази основа да се направят изводи за педагогическата практика. Използвана е разработената на базата на метатеорията за източниците на мотивация методика за изследване – Motivation Sources Inventory ( MSI) в българския й вариант. Изследвани са 40 сержанта по време на обучението им в колежа и 40 курсанта от трети курс на военния университет. В последствие са изследвани 35 студенти - спортисти от трети курс на специалност „Физическо възпитание” на Великотърноския университет за да се сравнят мотивационните профили в две различни организационни среди. Приложен е разработен от автора въпросник за мнението на изследваните лица по отношение на учебния процес и административното обслужване.
  Доклад
 мотивационен профил, сержанти и офицери
 Издадено
  22610
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/