Shaping the Leader out of the Future Officer. in: Proceedings of the 42-th International Applied Military Psychology Symposium, Berlin, 2006, р.8-13 (CD) www.intestcom.org/.../Testing+in+the+military.php


Бораджиева, Елена (2006) Shaping the Leader out of the Future Officer. in: Proceedings of the 42-th International Applied Military Psychology Symposium, Berlin, 2006, р.8-13 (CD) www.intestcom.org/.../Testing+in+the+military.php Берлин,Германия


 Целта на статията е да се анализира състоянието на процеса на формиране на курсантите като бъдещи лидери. Съобразно поставените задачи за постигане на целта са приложени следните методи: анализ на литературен източник - социологическо проучване за професионалната реализация на випускниците от военния университет, висшето военно-морско училище и военната академия; въпросник в три части, предоставен на непосредствените командири на курсантите и на посещаващите по това време квалификационни курсове командири на роти; тест за ценностните ориентации на Рокич, предназначен за попълване от курсанти. Резултатите от проведеното изследване служат за инвентаризация на целите в процеса на формирането на курсантите като лидери.
  Доклад
 формиране на личността на лидера, военно-академична среда
 
  22609
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/