Examined interactions in a changing military educational environment. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium 11-15.09.2000, Zagreb, Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, p.54-59 https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf


Бораджиева, Елена (2001) Examined interactions in a changing military educational environment. In “Changing mission for 21-st century”, Proceedings of the 36-th International Applied Military Psychology Symposium 11-15.09.2000, Zagreb, Publisher: Ministry of Defense of Republic of Croatia, 2001, p.54-59 https://bib.irb.hr/datoteka/756900.IAMPS_Split_2000.pdf Загреб, Република Хърватска


 Статията представя резултати от проведено изследване на когнитивно-емоционалните нагласи и редица променливи на удовлетвореността на курсантите в академичната среда в периода на извършващи се организационни и технологични промени във военнообразователната среда. Прилагайки множествената корелация и регресионния анализ са установени тенденции на взаимовръзките между общата удовлетвореност и отделните й компоненти с личностните черти и академичната успеваемост на курсантите.
  Доклад
 мотивация в академична среда, успеваемост в академична среда, личностни черти
 Издадено
  22607
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/