Динамика на мотивацията за постижения при студенти от специалност Педагогика на обучението по физическото възпитание. В Списание “Спорт и наука”, № 5-6, 2006, с.112 - 117, ISSN 1310-3393,COBISS.BG-ID 1121090276


Бораджиева, Елена (2006) Динамика на мотивацията за постижения при студенти от специалност Педагогика на обучението по физическото възпитание. В Списание “Спорт и наука”, № 5-6, 2006, с.112 - 117, ISSN 1310-3393,COBISS.BG-ID 1121090276 София


 В статията се анализират резултатите от лонгитудно изследване относно динамиката на мотивацията на студенти от специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Използваният стандартизиран за българските условия тест е приложен в първи и в четвърти курс. Установява се спад на мотивацията, макар че тя остава в границите на средната степен. Получените резултати се анализират на основата на теоретичните постановки за мотивацията, която е детерминирана от личностни особености и ситуационни фактори и техните взаимовръзки. В статията се извеждат конкретни фактори на социално-икономическата и академична среда, които имат отношение към удовлетвореността като индикатор на мотивацията.
  Статия
 динамика на мотивацията на студенти, удовлетвореност
 Издадено
  22604
 Елена Бораджиева

1. ЦОНКОВА, Д. Съвременни аспекти на професионалната подготовка на спортния педагог. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с.5, ISBN: 978-954-524-537-4 , COBISS.BG-ID1242741476

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/