Военна психология, Троян, Военен картографски институт, 2007 г.,195 с., ISBN 978-954-953-050-8, COBISS.BG-ID 1228754148


Бораджиева, Елена (2007) Военна психология, Троян, Военен картографски институт, 2007 г.,195 с., ISBN 978-954-953-050-8, COBISS.BG-ID 1228754148 Троян


 Учебникът обслужва първата част от учебната програма по задължителната за всички специалности на НВУ “Васил Левски” дисциплина “Военна психология и педагогика”. Съдържанието е съобразено с изходното ниво на знанията по психология на обучаемите. Поради тази причина в първа глава се представя предметът и задачите на общата психология, след направен обзор на съвременната психологична теория, която обхваща връзките между класическите теоретични перспективи и интеракционистката перспектива. Изложени са методите на изследване в психологията, класификацията на психологическите науки за да се очертае мястото на военната психология и да се изведат логично, на базата на общото психологическо познание, нейните цели и задачи. Във втора и трета глава на учебника се разглеждат биологичните основи на поведението, трите психични явления – процеси, състояния и свойства. Информацията е поднесена разбираемо (според проведени анонимни анкети с обучаемите след ползване на учебника) като са отразени както фундаменталните постановки в теорията така и резултати от съвременни изследвания в областта на общата и военната психология. В четвърта глава (“Личността на вòйна”) е направено разграничение между свързани с личността други понятия, изложени са основните психологични теории за личността, а на базата на психологичен анализ на войнската дейност е изведен психологичният профил на личността на вòйна. Пета глава изяснява същността на мотивацията като се посочват акцентите на съществуващите теории и модели. Изведени са основни изводи за мотивацията в армейската практика. В последната глава “Проблеми на психологическата подготовка за участие в съвременни военни операции” се разглеждат изискванията на дейността в условията на съвременните военни операции спрямо личния състав на армията. На тази база се анализира същността, структурата, съдържанието и задачите на психологическата подготовка в армията. Очертани са проблемите за психологическата подкрепа при подготовка, по време и след участие в мисии, на базата на данни от изследвания на чуждестранни военни психолози, участвали във военни операции. Представят се задачите, които военните психолози изпълняват преди, по време и след завръщане от мисия. Тази глава е разработена на базата на публикувани изследвания на военни психолози и споделен опит на колеги от Белгийската армия. (по инициирана от автора покана, последните гостуваха като лектори в Националния военен университет, а след това бяха канени и от колегите от Военна академия, Военноморското училище “Н.Й.Вапцаров”). Учебникът се ползва не само от курсантите, но и от студенти, които изучават дисциплината “Психология на лидерството в екстремални ситуации”, от участниците в офицерските квалификационни курсове и от докторанти в НВУ “Васил Левски”.
  Учебник / Учебно помагало
 психични явления, психологични теории, личността на война, проблеми на психологическата подготовка за участие в съвременни военни операции
 Издадено
  22599
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/