Лидерство в армията, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2004 г.,184 с., ISBN 954-753-026-7, COBISS.BG-ID 1273124580


Бораджиева, Елена (2004) Лидерство в армията, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2004 г.,184 с., ISBN 954-753-026-7, COBISS.BG-ID 1273124580 Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”


 Монографията очертава проблематиката на лидерството в армията, формирането на бъдещия офицер като лидер. Тя бе използвана при разработването през 2006 година на модулна програма за лидерска подготовка през целия курс на обучение в Националния военен университет.
  Монография
  развитие на личността, лидерство в армията


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22594
 Елена Бораджиева

4. Атанасова-Кръстева, Н. Психология на кризиса, Изд.комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2013, с.158, ISBN 978-954-753-110-9,9COBISS.BG-ID 1265164516

3. Атанасова-Кръстева, Н., Лидерско изграждане на курсантите, В. Търново, 2012, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с.66, ISBN 978-954-753-096-6, COBISS.BG-ID 1265065188

2. Александров, И., Стоянов, В. Ситуациите в развитието на моделите за ефективно лидерство - В: Приложна психология и социална практика. Варна, ВСУ”Ч. Храбър”, 2007, на с. 390. ISBN 978-954 -715- 391-2 COBISS.BG-ID 1229188068

1. Александров, И. Интеракционистки подход при изследване ефективността на лидерското поведение.В: Морски научен форум, 4, Варна, с.76, COBISS.BG-ID 1121286884

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/