Гражданско право : Обща част : Юрид. лица, сделки, представителство, погасителна давност.


Иванов, Георги (1995) Гражданско право : Обща част : Юрид. лица, сделки, представителство, погасителна давност. София : Софи-Р, 1995, 240 с. ISBN 954-638-012-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22592
 Георги Иванов

1. Йосифова, Таня. Комисионният договор. София:Сиби, 2006, 215 с., ISBN954-730-351-1 : ISBN 978-954-730-351-5, Цитиранията са на с. 196

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/