Modele de instruire a informaticii în instituţiile superioare de învăţământ (specialităţile nematematice)


Петрова, Мариана (2001) Modele de instruire a informaticii în instituţiile superioare de învăţământ (specialităţile nematematice)


 Основна цел на дисертацията е разработването на модели за обучение по информатика във висшите учебни заведения за нематематическите специалности. В първа глава се изследват методиката и методологическите аспекти на обучението по информатика. Втора глава е посветена на изследването на информатиката в образователните модели на средните общообразователни училища. Изследват се отражението на развитието на информатиката в образователните модели и присъствието на информатиката в образователните модели на европейските страни. В трета глава се разработват модели за обучение по информатика в нематиматическите специалности на висшите учебни заведения. Анализират се и се оценяват модели за обучение по информатика във ВУЗ. Разработват се модели за участие на информатиката в нематематическите специалности, предлагат се методи и модела за формиране и оптимизиране на учебния план на нематематическите специалности и методи за подобряване планирането и организацията на самостоятелната работа. В заключението са очертани основните резултати, постигнати в дисертацията.
  Дисертация
 


Природни науки, математика и информатика Математика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22591
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/