Модели за участие на информатиката в обучението на неинформатичните специалности


Петрова, Мариана (1999) Модели за участие на информатиката в обучението на неинформатичните специалности Сб. от Международна научна конференция "УНИТЕХ", ноември 1999г., ТУ-Габрово, том 3, с. 123-128, ISBN 1313‐230X (print), COBISS.BG-ID 1260951524


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22583
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/