Въпроси на търговското право. 2. доп. и прераб. издание


Иванов, Георги (1997) Въпроси на търговското право. 2. доп. и прераб. издание В. Търново : Абагар, 1997, 352 с., COBISS.BG-ID 1031921892


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22577
 Георги Иванов

2. Тянкова, Янка. Несъстоятелност на лица-нетърговци. София: Сиела, 2010, с. 327, ISBN 978-954-28-0721-6. Цитиранията са на с. 321

1. Антонова, Анета. Събирателно дружество. София: Сиби, 2004, 268 с. ISBN 954-730-232-9, Цитиранията са на с. 24

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/