"Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама"


Друмева, Красимира (2017) "Изкуството – генератор на идеи за печатната реклама" Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството”, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 20-21 ноември 2015, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с.223-233. ISBN 978-619-208-103-4, COBISS.BG-ID 1284937188


 Настоящата статия има за цел да анализира комуникативната сила на изкуството интегрирано в сферата на рекламата. Този процес е свързан с манипулиране на цели или части от художествени произведения на велики майстори. Фиксирани са няколко подхода, които осигуряват завоюване на потребителското внимание и предаване на рекламното послание. Проследява се прехода от миналото, когато изящните изкуства определят стилистиката и темповете на развитие на рекламата, до настоящият момент в който до голяма степен именно рекламата и масовата култура се намесват в изразните средства на изкуството. В резултат от проведените проучвания и направените заключения може да се твърди, че рекламата не ограбва изкуството, като го копира и трансформира, а му предоставя още една област на взаимодействие с публиката.
  Доклад
 графичен дизайн, реклама, рекламна комуникация, изкуството в рекламата
 Издадено
  22558
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/