Правната фигура на ликвидатора според новия Кодекс за застраховане. В сборник с доклади в чест на 95-годишнина на проф.д-р Емил Георгиев "Актуални въпроси на частното право"; с. 164-176; ISBN 978-954-07-4468-1


Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Правната фигура на ликвидатора според новия Кодекс за застраховане. В сборник с доклади в чест на 95-годишнина на проф.д-р Емил Георгиев "Актуални въпроси на частното право"; с. 164-176; ISBN 978-954-07-4468-1 София: УИ "Св.Климент Охридски"


 
  Статия
 ликвидатор, кодекс за застраховане, правна фигура, несъстоятелност
 Издадено
  22538
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/