Обща характеристика на производството по стабилизация. В сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в ЕС, 12 декември 2017 г.; с. 56-67; ISBN 978-619-00-0788-3


Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Обща характеристика на производството по стабилизация. В сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в ЕС, 12 декември 2017 г.; с. 56-67; ISBN 978-619-00-0788-3 Велико Търново: Фабер


 
  Статия
 производство по стабилизация, пред-несъстоятелно производство, производство по несъстоятелност
 Издадено
  22535
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/