Поставяне основите на търговското право в Следосвобожденска България. В сборник доклади от Международна кръгла маса 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търноов 19 април 2018; с.103-117; ISBN 978-619-00-0816-3


Тянкова-Тодорова, Янка (2018) Поставяне основите на търговското право в Следосвобожденска България. В сборник доклади от Международна кръгла маса 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Велико Търноов 19 април 2018; с.103-117; ISBN 978-619-00-0816-3 Велико Търново: Фабер


 
  Статия
 
 Издадено
  22534
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/