Петрова, В. Гледни точки за социалната роля на предучилищното възпитание и проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите


Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Гледни точки за социалната роля на предучилищното възпитание и проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите Смолян: В сб.: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, (с. 97)


 В изложението са отразени резултатите от социално-педагогическо изследване, което цели да проучи общественото мнение за предучилищното възпитание, за да очертае обновителните процеси в професионално-практическото обучение на студентите. Систематизирани са разнопосочни гледни точки, но сред тях заслужава внимание противоречивото оценяване на внедряваните методологични решения в масовата практика преди да са проверени експериментално.
  Доклад
 Професионално-практическа подготовка, социална роля на предучилищното възпитание
 Издадено
  2253
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/