Дебатът между моделите на човешко поведение (2005).


Йонкова, Красимира (2005) Дебатът между моделите на човешко поведение (2005). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2005, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5 COBISS.BG-ID 1045283300


 Първа част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза на конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на бихейвиоризма, психодинамизма и хуманизма.
  Монография
 социалност, философска методология, количествени и качествени методи, обусловеният човек, психодинамичният човек, екзистенциалният човек
 Издадено
  22517
 Красимира Йонкова

2. Чавдарова, В. Етнонационална идентичност и ценностни нагласи. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 308 с. ISBN 978-954-524-778-1, цит. на с. 75. COBISS.BG-ID 1238003684

1. Чавдарова, В. Ценностни нагласи при социални промени. -Психологически изследвания. София: Академично изд. "Марин Дринов", 2008,2, с. 87-99. ISSN 1311-4700, цит. на с. 92

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/